top of page

ראשי מערכת

ראש מערכת ההשקיה הוא השחקן העיקרי אשר מאחורי הקלעים. תפקוד איכותי או לקוי שלו ייקבע את מידת ההצלחה או הכישלון של הגן. דרך ראש המערכת ביכולתינו לדעת כמה מים קיבל כל אזור בגן, האם ישנן פריצות מים ( "פיצוצים" ), לקבוע את משטר ההשקיה בהתאם לסוג הצמחיה, הקרקע והאזור הגיאוגרפי, לדשן במינון לפי הרצוי, לשמור על צנרת הטפטוף ע"י החדרת חומרים שונים המונעים סתימת טפטפות, ניקיון מי ההשקיה ועוד. כל זאת בשליטה מרחוק מכל מחשב או טלפון נייד. הכל בהתאם להגדרות התקציב של מזמין העבודה והיכולת הטכנית של הצוות המתחזק.

bottom of page