top of page

תכנון השקיה- מאמרים

סינרגיה בתכנון הנוף וההשקיה - מתוך הביטאון האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

June 24, 2017

מצורף קישור למאמר באתר הביטאון

השקיות רדודות והשקיות עומק והשפעתן על מערכת השורשים והתפתחות הצמח

October 27, 2020

פעמים רבות אנו נתקלים במצב בגן הנוי שבו אנו משקים את הצמחייה באופן קבוע, ולעיתים אפילו בכמות גדולה מהמומלץ והצמחים בכל זאת מתקשים להתפתח כיאות ובמקרי קיצון יכולים אפילו להגיע למצבי "עקה" – צמח הנמצא במצוקה וסכנת חיים.

במאמר זה אסביר על ההשפעה הגדולה של משטרי ההשקיה ומה ההבדל בין משטר השקיה לכמות השקיה.

Please reload

bottom of page