top of page

תכנון השקייה

כמתכנן השקיה לנתי בר זוהר מעל 13 שנות ניסיון בתחום תכנון והקמת מערכות השקיה.

שירות תכנון השקיה כולל תכניות לביצוע המבוססות על הניסיון בהקמת מערכות רבות ומורכבות וגם על ידע תאורטי הכרחי לצורך חישובים הידראולים.

הניסיון המעשי בהקמת מערכות השקיה הוא היתרון הגדול שלנו בתחום תכנון השקיה. אצלנו - "הנייר לא סובל הכל".

תכנון השקיה כולל גם כתבי כמויות, אומדן תקציבי, פרטי השקיה, לוחות הפעלה והכנת כל החומר הנדרש למכרזים.
תכנון השקיה מבוצע על פי "תפיסת ההשקיה הדיפרנציאלית" אשר פותחה בשנים האחרונות ע"י נתי בר זוהר המשלבת את השאיפה למשטר השקיה אופטימלי לכל צמח בגן ומנגד הימנעות מתכנון מערכת השקיה יקרה ומורכבת לביצוע. פיתוח תפיסה זו התאפשר הודות לניסיון של נתי הן כקבלן ביצוע בתחום ההשקיה וכמו כן כמתכנן השקיה מעל 13 שנים.

תוכנית שרואים בה את התכנון של מערכת השקיה
bottom of page